Foreningen indgår hvert år aftale med et lokalt firma om slåning af græs på fællesarealer:

  • I perioden primo maj til medio september slås græsset på fællesarealer inkl. stier mindst 5 gange
  • De 2 boldbaner vil desuden blive slået 2 gange yderligere i løbet af sommeren

Beskæring mod vej:

Vejene i sommerhus områderne i Kalundborg Kommune er omfattet af bestemmelserne i lov om private fællesveje i byer og bymæssige områder. For vores grundejerforeningen betyder dette, at alle veje i vores område er private fællesveje, og vedligeholdelse af disse veje derfor påhviler grundejerforeningen.

Vejene er alle udlagt med græsrabat i begge sider, samt et midterstykker med grus/sten.

Det er den enkelte parcelejer som skal sørge for at beplantningen mod vej holdes på egen grund, samt at den ikke er til gene for trafikken. Den enkelte parcelejer er ligeledes forpligtet iht. til de tinglyste deklarationer at holde/slå græsrabat, herunder også omkring chikane anlæg, uanset hvem der måtte have anlagt disse. Iht. de samme deklarationer er parcelejer forpligtet til at holde klippe/beskære den hæk/beplantning mod sti og grønne områder som måtte være plantet på egen grund eller helt/delvis i skel linje, samt to gange årligt, at sørge for klipning på egen grund – se tillige foreningens vedtægter.

Med hensyn til oversigtsforhold for hjørnegrunde henvises til de tinglyste bestemmelser.

Beplantning/hæk mod vej skal iht. Kalundborg Kommunes bestemmelse holdes således: