Vedtægter

Vedtægter GF Plantagen Kaldred juni 2023

§1.
Foreningens navn er:

GRUNDEJERFORENINGEN PLANTAGEN.

Hjemmeside: www.plantagenkaldred.dk

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller
udstykket fra matr. nr. 19-d, 8-b og 8-d, parcellerne med matr. nr. 12-f til æ samt 12-aa, ab, ac, ad, m.m. Kaldred by, Bregninge sogn, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen.

Også ejere af omliggende parceller kan optages som medlemmer, såfremt bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal bestemmer det.

Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidigt med erhvervelsen, uanset på hvilken måde den finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartvis ret til foreningens formue.

Meddelelse om ejendommens overdragelse, og dermed følgende udtræden for sælger, og indtræden af køber, skal senest 14 dage efter handlens indgåelse, fremsendes til foreningens kasserer.

Et indtrædende medlem der erhverver en ejendom, hvor sælger er i restance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er betalt.

§2
Grundejerforeningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til bestemmelse i skøde.

Grundejerforeningens formål er, at varetage medlemmernes – eller grupper af medlemmers – fælles interesser, herunder navnlig at forestå de ved deklaration tinglyst i forbindelse med udstykningen fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer.

Foreningen kan uden ændring i nærværende vedtægter tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne.

Al officiel korrespondance mellem forening og medlemmer foregår som udgangspunkt via e-mail. Såfremt et medlem ikke oplyser en gyldig e-mailadresse, pålægges et gebyr iht. den til enhver tid gældende gebyroversigt oveni kontingentet. Medlemmer der er fritaget for e-post fra det offentlige, modtager indkaldelse fra foreningen til generalforsamlinger via traditionel post.
Det påhviler medlemmerne at dokumentere fritagelse for e-post fra det offentlige overfor foreningen.

§3
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Kalundborg kommune i maj måned.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker som beskrevet under §2 pr e-mail til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden m.v.

Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

§4
For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og gebyrer
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen, og skal være den i hænde senest 1. april.

§5
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske som beskrevet under §2 pr e-mail med mindst 14
dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.
Såfremt den ekstra- ordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidigt med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner man ønsker behandlet, og bestyrelsen er herefter pligtig til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§6
På generalforsamlingen vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed.

For vedtægtsændringer gælder dog følgende:
Vedtægtsændringer kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling, såfremt ændringen er anført på den udsendte dagsorden. For vedtagelse af sådanne ændringer kræves, at 4/5 af de fremmødte er for forslaget.

§7
På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel to stemmer.

Et medlem kan repræsentere et andet medlem, hvis skriftlig fuldmagt foreligger, dog kan ingen møde med fuldmagt fra mere end én anden parcel. Foreningens officielle fuldmagtsblanket skal benyttes ved enhver brug af skriftlig fuldmagt.

Endvidere kan samboende gensidigt repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger.

Skriftlig afstemning kan foretages, når det begæres af generalforsamlingen.

Restance til foreningen kan indbetales senest på generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Mulige betalingsmåder ved personligt fremmøde på generalforsamlingen skal oplyses af bestyrelsen i indkaldelsen. Såfremt eventuel restance ikke er betalt senest ved fremmøde til generalforsamlingen, fortabes enhver form for stemmeret og valgbarhed, og adgang til generalforsamlingen vil blive nægtet.

§8
Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 2 medlemmer vælges i lige år, og 3 medlemmer vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af revisor, advokat eller landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedlige- og renholdelse af de til foreningen hørende veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

§9
Honorarer til bestyrelsen samt til andre af de i §4 valgte medlemmer kan udbetales, når dette er forelagt samt vedtaget på den ordinære generalforsamling.

§10
Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf ét skal være formanden eller kassereren.

§11
Bestyrelsesmøde holdes så ofte som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelse bør finde sted med mindst 3 dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

§12
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens – i dennes fravær – kassererens stemme afgørende.

Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, dog skal 2 af disse være formand og kasserer, og disse skal være enige.

§13
Foreningens regnskabsår er: 1/1 til 31/12.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen.

Revisorerne har ret og pligt til uanmeldt revision.

§14
Grundejerforeningens midler indsættes på konto i bank eller sparekasse, hvorfra beløb kun kan hæves af formand og kasserer i forening. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000.
Kassereren fører en af revisorerne autoriseret kassebog samt protokol over medlemmerne.

§15
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen, på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.

Kontingentet betales for ét år ad gangen, og skal være betalt senest på datoen for generalforsamlingen i maj måned samme år. Såfremt beløbet ikke er indbetalt til denne dato, udsendes rykkerskrivelse, og der tillægges et gebyr iht. den til enhver tid gældende gebyroversigt til foreningen. Beløbet kan herefter gå til inkasso.
Sker dette, tillægges der et gebyr iht. den til enhver tid gældende gebyroversigt til foreningen. Øvrige inkassosager tillægges ligeledes et gebyr iht. den til enhver tid gældende gebyroversigt.

Ved ejerskifte skal den nye ejer betale et indskud iht. gældende Takst & Gebyroversigt – pr. parcel til foreningen inden en måned efter adkomstdokumentets udstedelse. Afgår et medlem ved døden, indtræder arvinger som medlem uden indskud. Indskud til foreningen vil også være at erlægge for nye medlemmer, der tilkommer ved udvidelse af foreningens område ved tillæg af nye udstykninger.

I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder, uanset deres ejendoms areal og beliggenhed.

Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingent m.v.

§16
Medlemmer er pligtig til stedse at vedligeholde den ubebyggede del af parcellen på en passende måde.

Således påhviler det grundejerne at vedligeholde parcellen ved græsslåning mindst 2 gange årligt – Første gang ved Skt. Hans og anden gang ultimo september.

I tilfælde, hvor grundene efter bestyrelsens opfattelse ikke er renholdt som ovenfor anført, vil renholdelse blive foretaget ved grundejerforeningens foranstaltning. Regning indeholdende foreningens faktiske udgifter med tillæg på 50% vil blive opkrævet hos de pågældende medlemmer.
Det derved fremkomne overskud tilfalder foreningens kasse.

§17
Der kan ikke pålægges grundejerforeningen ekstra udgifter til snerydning, vejbelysning eller asfaltbelægning, hvis man flytter helårs i sommerhuset som følge af den til en hver tid gældende danske planlovgivning. Dette kan kun ændres ved urafstemning og med 3/4 del flertal for forslaget.

Herværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 1973.

Samt på ekstraordinær generalforsamling den 8. marts 1973.

Revideret på generalforsamlingen den 23. februar 1978.

Paragraf 17 er blevet tilføjet på generalforsamlingen den 27. februar 1992.

Paragraf 15 stk. 3 ændret; Beløbet ved indskud på kr. 25,- pr. parcel hæves til kr. 500,-. Vedtaget på generalforsamlingen den 23. februar 2012.

Paragraf 3 stk. 2 ændret; Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Kalundborg kommune i maj måned.
Vedtaget på generalforsamlingen den 7. maj 2017.

Paragraf 4 stk. 2 ændret; Forslag fra medlemmerne skal være i hænde senest 1. april.
Vedtaget på generalforsamlingen den 7. maj 2017.

Paragraf 1 ændret; foreningens hjemmeside tilføjet.
Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2018.

Paragraf 3 ændret; E-mail tilføjes som muligt medie for indkaldelse til generalforsamlingen.
Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2018.

Paragraf 4 ændret; byttet om på dagsordenpunkterne 4 og 5, så forslag fra medlemmerne kommer før forslag fra bestyrelsen samt fastsættelse af kontingent.
Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2018.

Paragraf 17 ændret; Henvisning til lov nr. 388 af 6. juni 1991 slettet og der henvises i stedet til dansk planlovgivning generelt.
Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2018.

Paragraf 2 ændret; Korrespondance mellem forening og medlemmer foregår som udgangspunkt via e-mail, med mindre man er fritaget for e-post fra det offentlige.
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2019.

Paragraf 3 ændret; Brev fjernet som muligt medie for indkaldelse til generalforsamlingen.
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2019.

Paragraf 5 ændret; Brev fjernet som muligt medie for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2019.

Paragraf 7 ændret; Foreningens officielle blanket for fuldmagt skal benyttes.
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2019.

Paragraf 7 ændret; Ægtefælle erstattet med samboende.
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2019.

Paragraf 7 ændret; Restance kan betales ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Man nægtes adgang såfremt man ikke har betalt.
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2019.

Paragraf 14 ændret; Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 1.000. Girokonto slettet.
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2019.

Paragraf 15 ændret; Frist for betaling af kontingent ændret til datoen for generalforsamlingen. Gebyrer hævet fra kr. 100 til kr. 200
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2019.

Paragraf 16 ændret; Tidspunkter græsslåning ændret til Skt. Hans og ultimo september måned.
Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2019.

Paragraf 2, 4 og 15 ændret; gebyrtakster fjernet og henvisning til gebyroversigt introduceret.
Vedtaget på generalforsamlingen den 18. oktober 2020.

Paragraf 7 ændret; hver parcel har to stemmer fremfor én.
Vedtaget på generalforsamlingen den 18. oktober 2020.

Paragraf 7 ændret; ingen kan møde med fuldmagt fra mere én anden parcel.
Vedtaget på generalforsamlingen den 18. oktober 2020.

Paragraf 8 ændret; Valg af formand og kasserer i hhv. lige og ulige år fjernet.
Vedtaget på generalforsamlingen den 18. oktober 2020.

Paragraf 15 ændret; takst for indskud på kr. 500,- er fjernet, og henvisning til gebyroversigt introduceret.
Vedtaget på generalforsamlingen den 29. maj 2023.