Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Plantagen

I henhold til foreningens vedtægter §3 indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Plantagen.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 11. maj 2019 kl.10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent for 2020
6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. Tage Larsen og Finn Christensen modtager genvalg
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Kontingentindbetaling kr. 650 for 2019 bedes indbetalt inden d. 1. maj 2019 på reg. 1551 konto 0006555152.
HUSK at oplyse grundnummer ved betaling.

Det vil i år desuden være muligt at indbetale kontingent samt eventuel anden restance til foreningen kontant ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

I henhold til vedtægterne §7 kan et medlem repræsentere et andet medlem, hvis skriftlig
fuldmagt foreligger. Bestyrelsen anbefaler, at man for at undgå misforståelser benytter Fuldmagtsblanketten, som findes under ”Blanketter” på vores hjemmeside www.plantagenkaldred.dk

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen