Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Plantagen 2020

I henhold til foreningens vedtægter §3 indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Plantagen.

Generalforsamlingen afholdes søndag d. 18. oktober 2020 kl.10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg.

Iht. myndighedernes Corona-retningslinjer, vil bordene blive arrangeret så alle deltagere sidder/kigger i samme retning og desuden sidder med stor indbyrdes afstand. Vi opfordrer til, at der kun møder ét medlem op pr. husstand.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse
4. Forslag fra medlemmerne. Der er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne
5. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent for 2021. Forslag og budget er vedlagt denne indkaldelse
6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen, Britt Jensen og Lars Birk modtager ikke genvalg
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Kontingentindbetaling kr. 750 for 2020 skulle have været indbetalt inden d. 1. maj 2020 på reg. 1551 konto 0006555152. HUSK at oplyse grundnummer ved betaling.
Såfremt dette ikke er sket, vil det jf. vedtægterne være muligt at indbetale kontingent samt eventuel anden restance til foreningen kontant, ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Bemærk at jf. vedtægterne er der ingen adgang for medlemmer med restance til foreningen.

I henhold til vedtægterne §7 kan et medlem repræsentere et andet medlem, hvis skriftlig
fuldmagt foreligger. Bestyrelsen minder om, at man jf. vedtægterne skal benytte Fuldmagtsblanketten, som findes under ”Blanketter” på vores hjemmeside www.plantagenkaldred.dk

Vel mødt.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 2020